top of page

Vår historie

Foreningen ble etablert 17. mail 1861, som en av byens første idrettsforeninger. Størrelsen på foreningen sammen med omfanget av de ulike aktivitetene og de lange tradisjonene, gjør at foreningen i dag framstår som en markert institusjon i Stavanger.

do-gymnastics-3069606_1280_edited.jpg

Visjon

Gjennom gode aktivitetstilbud og aktiv profilering av disse

skal vi vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle.

 

Vi vil vise at i gymnastikk og turn legges grunnlaget for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner.

 

Stavanger Turnforening skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, ansatte, instruktører, frivillige og foreldre.

 

Trivsel og motivasjon innen konkurransegruppene er en forutsetning for gode sportslige resultater, og det skal jobbes systematisk for at alle er motivert.

 

Medlemmene skal føle tilhørighet til foreningen.

jacob-rice-xTrueWHsCE0-unsplash_edited.jpg

Styret

Styremedlemmer

Kjetil Dyngeland, leder

Frode Fossum
Åshild Vøllestad
Veronica Hagberg
Leif Åge Berge

Styrets rolle

Ref. Stavanger Turnforenings Lov § 14 :

Foreningen ledes og forpliktes av styret, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Kontrollkomitee:

Ellinor Bryne og Margrethe Søraas

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Forestå foreningens administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Dersom det oppstår større avvik fra det vedtatte budsjett, f.eks. som følge av sviktende inntekter eller økte kostnader, plikter styret og foreta nødvendige justeringer av aktivitetsnivået.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

4. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

bottom of page